Nieporęckie Żagle

plakat regaty nieporeckie zagle

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

„NIEPORĘCKIE ŻAGLE III”  – REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEPORĘT

Organizatorzy: Gmina Nieporęt oraz „Między Żaglami”

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 3. września 2016r. na Jeziorze Zegrzyńskim.

2. Biuro i port regat: Przystań „Między Żaglami” na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Port Nieporęt – Pilawa”. Ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt.

3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016, zawiadomieniem o regatach, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi, która będzie dostarczona podczas przyjmowania zgłoszeń do regat.

4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Omega Standard oraz RS Vision. Inne klasy mogą wziąć udział w regatach w porozumieniu z z organizatorem, którego należy dokonać najpóźniej do 31. sierpnia 2016.
Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do sklasyfikowania zawodników ustala się na trzy (3). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum jednego wyścigu.

5. Sternik jachtu winien posiadać odpowiednie uprawnienia żeglarskie, ubezpieczenie OC, a jacht znaki identyfikacyjne na żaglu.

6. Zgłoszenia do regat w dniu 03.09.2016 r w godzinach 9:00 – 10:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.

7. Wpisowe do regat dla mieszkańców Gminy Nieporęt wynosi 0 zł.

8. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 03.09.2016 r. o godz. 10:15, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:15. Harmonogram wyścigów będzie podany podczas odprawy sterników. Zakończenie imprezy planowane jest w dniu 03.09.2016 r. około godz. 16:00.

9. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

10. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

11. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują medale. Nagrody wg decyzji organizatora.

12. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

13. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć w formie pisemnej przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.

14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Wszelkich informacji dodatkowych można zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 397 90 90

 

W imieniu „Między Żaglami” 

Małgorzata Lubowska