Powstaje mapa zagrożeń gminy Nieporęt

Podczas spotkania wójta Macieja Mazura z sołtysami gminy odbyły się konsultacje na temat bezpieczeństwa w gminie.  Ich celem było przedstawienie informacji na temat powstającej mapy zagrożeń na terenie gminy, będącej częścią pracowania obejmującego cały kraj.

Założenia realizowanego programu przedstawili sołtysom Komendant Powiatowy Policji w Legionowie inspektor Waldemar Perdion, I Zastępca Komendanta podinspektor Krzysztof Kapuściński oraz Komendant Komisariatu Policji w Nieporęcie podinspektor Marek Kur.

Mapa zagrożeń powstaje w oparciu o działania policji, straży gminnej, straży pożarnej, ale także, a może nawet przede wszystkim, dzięki informacjom pozyskanym od mieszkańców. Dzięki nim trafią na nią również sygnały o incydentach, wykroczeniach, a nawet przestępstwach, które nigdy wcześniej nie trafiły do policyjnych baz danych. Mapa będzie zawierać informacje między innymi o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych,  a także uwzględniać będzie wybrane kategorie przestępstw gospodarczych oraz narkotykowych.  Zagrożenia zobrazowane będą w sposób graficzny i opisowy.

Dzięki mapie mieszkańcy będą mogli na bieżąco zapoznać się z poziomem bezpieczeństwa i potencjalnymi zagrożeniami w swojej najbliższej okolicy, jak i na terenie całego kraju. Dla służb będzie to materiał do m.in. bardziej efektywnego zarządzania logistycznego, gwarantującego szybkie reagowanie i likwidowanie niepożądanych zjawisk. Podczas spotkania funkcjonariusze policji podkreślali, jak istotne dla realizacji tego przedsięwzięcia, jak i dla pracy policji w ogóle, są informacje pozyskiwane od mieszkańców i dobra z nimi współpraca. To mieszkańcy obserwując swoje najbliższe otoczenie są świadkami zdarzeń lub niepokojących sytuacji, o których mogą poinformować policję, korzystając z numeru 112 lub 997. Sołtysi przekazali otrzymane już sygnały o powtarzających się zakłóceniach porządku w sołectwach, o miejscach, w których należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci ostrzegali przed trwającym procederem oszustw „na wnuczka”, które obecnie przybrały formę „na policjanta”. Ich ofiarą padają nie tylko osoby w starszym wieku, tak przekonujący potrafią być przestępcy. O każdej takiej, nawet nieudanej próbie, należy powiadomić właściwe służby.