Spotkanie konsultacyjne – mieszkańcy jednogłośnie NIE!

27 lutego w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko lokalizacji linii kolei nr 20 na terenie gminy Nieporęt.

Celem zebrania było, z jednej strony, przedstawienie mieszkańcom szczegółów konsultowanych projektów CPK i ich ewentualnego wpływu na życie mieszkańców, z drugiej zaś strony poznanie ich zdania na temat przedsięwzięcia. Jest to konieczne na etapie przygotowania stanowiska Rady Gminy, które skierowane zostanie do przedstawicieli administracji rządowej i instytucji odpowiedzialnych za projekt CPK.  

W zebraniu w UG Nieporęt wzięło udział przeszło 200 mieszkańców. Najliczniej reprezentowane były miejscowości Józefów, Kąty Węgierskie i Stanisławów Drugi, z uwagi na przechodzące przez te tereny projekty linii kolejowej nr 20. Obecny był wójt Maciej Mazur, zastępca wójta Alicja Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Tomasik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Pietrucha, radni oraz sołtysi. Nie przybył na spotkanie zaproszony przedstawiciel CPK.  Kierownik Działu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił zebranym założenia projektów inwestycyjnych CPK na terenie gminy i powiatu. Opinia mieszkańców, potwierdzona końcowym jednomyślnym glosowaniem, jest jednoznaczna – wszyscy są przeciwni realizacji linii kolejowej w proponowanych lokalizacjach na terenie gminy. Zdanie mieszkańców uwzględnione zostanie przez Radę Gminy, która w najbliższych dniach podczas nadzwyczajnej sesji, podejmie stanowisko w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W stanowisku uwzględnione zostaną także wyniki gminnej ankiety, która udostępniona została mieszkańcom na stronie www.nieporet.pl oraz w formie papierowej w urzędzie gminy. Do dnia dzisiejszego odpowiedziało na nią przeszło 1800 osób. Blisko 90% jest przeciwnych budowie kolei nr 20 w lokalizacjach wskazanych na terenie gminy Nieporęt w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym. Ankieta ta ma duże znaczenia dla dalszych działań gminy, dzięki niej znana jest opinia znacznej części mieszkańców. Podczas czwartkowego spotkania wielu uczestników wypełniało ją na miejscu lub zabierało ze sobą.

Ankieta jest dostępna na stronie www.nieporet.p i zachęcamy do jej wypełnienia. Jest także dostępna w formie papierowej w kancelarii urzędu.

W skali kraju konsultowane są proponowane trasy inwestycji kolejowych i drogowych towarzyszących CPK.  Do 10 marca mieszkańcy i jednostki samorządu mają czas, aby wyrazić opinię na temat proponowanych rozwiązań. Ponieważ w wielu miejscach projekty naruszają własność prywatną mieszkańców, ingerują w dużym stopniu w walory przyrodnicze terenów i niosą wiele niekorzystnych zmian dla środowiska społecznego, ważne jest by jak najwięcej opinii wpłynęło do CPK na wczesnym etapie prac planistycznych.