Światłowód w gminie Nieporęt

W gminie Nieporęt od kilku ostatnich lat trwają prace nad utworzeniem sieci światłowodowej, która zapewniłaby mieszkańcom szybki dostęp do Internetu. Na terenie gminy swoją siatkę światłowodową tworzyły Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz operatorzy prywatni, w tym firma Orange Polska Spółka Akcyjna (OPL), która swoją infrastrukturę przejęła po dawnej Telekomunikacji Polskiej. Jednocześnie nad całościowym rozwiązaniem sieci światłowodowej pracuje Gmina Nieporęt.

W 2018 roku, Gmina Nieporęt wraz z kilkoma innym gminami (m.in. Podkowa Leśna, Mińsk Mazowiecki, Piaseczno) zawarła z firmą Orange Polska Spółka Akcyjna, działającym na terenie gminy operatorem budowy unijnego projektu światłowodowego, porozumienie zwane „Mazowiecką Unią Światłowodową”.

Zasięg unijnego projektu realizowanego przez Orange Polska S.A. jest znaczny, jednak nie zapewnia dostępu do wystarczającej liczby mieszkańców. Stąd Gmina postanowiła przystąpić do „Mazowieckiej Unii Światłowodowej”, której głównym zadaniem jest zwiększenie zakresu inwestycji realizowanej w ramach POPC, z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja o zasięgu inwestycji będzie wynikiem analizy finansowej przeprowadzonej przez operatora, zgodnie z przyjętymi standardami.

2018 r. – Mazowiecka Unia Światłowodowa, w której Nieporęt była jedną z pierwszych gmin, która przystąpiła do tej inicjatywy;

2019 r. – Deklaracja przystąpienia do projektu Gmina otwarta na Inwestycje. W konkursie Gmina zajęła trzecie miejsce;

2019 r. – Porozumienia powołujące zespół, mający przygotować koncepcję i zasady współpracy w celu rozszerzenia inwestycji na terenie gminy Nieporęt na bazie przekazanej przez JST dokumentacji projektowej.

Dotychczasowe efekty:

  1. Budowa sieci światłowodowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) „Warszawski Zachodni Orange Światłowód” z dofinansowaniem ze środków UE – jako likwidacja internetowych „białych plam” w obszarach gdzie koszty realizacji inwestycji nie pozwalały operatorom na samodzielne podjęcie inwestycji. Zakończenie realizacji planowane jest do końca 2020 roku.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji i na tym etapie projektu nie ma możliwości jego rozszerzenia. Budowana sieć jest otwarta tzn. że każdy operator może z niej skorzystać na określonych zasadach, w tym również dobudowywać własne sieci i obejmować zasięgiem nowe obszary.

Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: Józefów, Stanisławów Pierwszy, Wólka Radzymińska, Izabelin, Nieporęt i Białobrzegi. Wszystkie szkoły uzyskały możliwość podłączenia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej a usługi oświadczone są przez firmę NASK. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

  • W drugim etapie realizacji projektu POPC operator zajął się budową sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie. Ponad 230 mieszkańców miejscowości Białobrzegi może już korzystać ze światłowodowego internetu, a kolejnych ponad 300 w miejscowościach Stanisławów Pierwszy, Nieporęt, Zegrze i Aleksandrów jest w procesie realizacji.

Jako rozszerzenie inwestycji POPC, po ich realizacji i odbiorach wykonywane są dodatkowe podłączenia, jako uzupełnienie pojedynczych  adresów, o ile spełnione są kryteria techniczne i ekonomiczne. Przykładem są ulice Łąkowa i Dębowa w Stanisławowie Drugim.

Punkty adresowe obrazujące zakres inwestycji POPC:

Szczegółowy wykaz adresów można znaleźć na stronie https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/nieporet/instalacje. Należy jednak wziąć pod uwagę,  że  podczas realizacji prac projektowych i inwestycyjnych mogą wystąpić różnice.

  • Projektem uruchomionym poza programem POPC jest obszar osiedla Głogi, gdzie dostęp do światłowodowego internetu uzyska ok. 320 gospodarstw domowych. W ramach przedsięwzięcia operator wykonał badanie popytu mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci światłowodowej, przygotował szczegółową koncepcję techniczną i zatwierdził budżet (100% po stronie operatora), przeprowadził wizje w terenie dotyczące weryfikacji stanu istniejącej kanalizacji, zweryfikował listę działek, na które wymagane będzie podpisanie nowych umów UNN – lista została przekazana do UG celem wsparcia uzgodnień. Obecnie trwa pozyskiwanie zgód od mieszkańców.

Zakończenie prac planowane jest w br. pod warunkiem skutecznego pozyskania uzgodnień dokumentacji, co z kolei wiąże się z możliwością rozpoczęcia robót oraz przy uwzględnienie wpływ COVID-19.

Zakres realizacji całego obszaru Głogi zobrazowany został na mapie:

  • Powołany wspólnie został Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele JST oraz OPL, pracujący nad przygotowaniem koncepcji rozbudowy sieci światłowodowej na terenie gminy Nieporęt, celem objęcia jak największego obszaru Gminy dodatkowymi inwestycjami oraz określeniem ram formalno-prawnych współpracy i współfinansowania przedsięwzięcia w oparciu o nowelizację ustawy o wspieraniurozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.