XLVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XLVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9az proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 339/20, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 341/1, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 342/1, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 87 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące części działek o nr 970/20 i 970/48 położone w Nieporęcie oraz części działek o nr 304 i 270/2 położone w Białobrzegach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał