XXIX Sesja Rady Gminy Nieporęt 14 września 2016 r o godz.8.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się  w dniu 14 września 2016 r. (środa), godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu. [dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Szkolna w miejscowości Izabelin na terenie Gminy Nieporęt”]
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego”, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do zawarcia umowy dotyczącej przejęcia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 632 w m. Józefów, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna pod budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gm. Jabłonna do Kanału Żerańskiego.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 123/1, 123/5, 123/8 i 123/11 położonych we wsi Rynia gmina Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 34/34, 34/14, 34/28 i 34/12 położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 128/7, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr 948 będącej w posiadaniu Gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonych w ewid. gruntów jako działki o nr 457, 441 i nr 452, będących w posiadaniu Gminy Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Promykowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr 643, 641/3, 655/2 i 652/2.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2016 roku.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał