XXXIV Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 897/51, o pow. 0,0700 ha, położonej we wsi i gminie Nieporęt, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, na rzecz dotychczasowego najemcy tego budynku.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 897/52, o pow. 0,0615 ha, położonej we wsi i gminie Nieporęt, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, na rzecz dotychczasowego najemcy tego budynku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 109/5  położoną w Kątach Węgierskich gm. Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca części działki o nr 40/21 położonej w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Białobrzegach stanowiących części działkę nr 304 i nr 270/2 oraz działkę nr 270/1, na okres 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2019.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał