Gmina Nieporęt rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju

W tym roku przed nami ważne wyzwanie: wypracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt. Do zaangażowania się w jej tworzenie zapraszać będziemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców. 

Strategia Rozwoju to ważny dokument wskazujący na najbardziej pożądane kierunki rozwoju gminy, istotny również z punktu widzenia uzyskiwania przez gminę wsparcia na realizację projektów, w tym inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, iż niedługo skończy się czas obowiązywania poprzedniej Strategii, Gmina Nieporęt rozpoczęła prace nad nową. Dokument Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030 ma zostać opracowany do końca roku, a do procesu jego tworzenia będą zaproszeni wszyscy mieszkańcy.

Po co nam strategia?

Strategia Rozwoju Gminy to dokument, który pozwala na zaplanowanie rozwoju gminy zgodnego z jej potrzebami. Traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, w niej zawarte są wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych oraz planistycznych planowania przestrzennego. Proces sporządzania strategii stwarza również możliwość wypowiedzi mieszkańców na temat ich opinii na temat rozwoju gminy. O ile nie jest to dokument dla gminy obligatoryjny, o tyle wiele gmin chce go mieć, aby rozwój przebiegał zgodnie z planem. Podobnie jest u nas. To, że gmina działa w oparciu o dokument strategiczny pozwala na usprawnienie wielu procesów, nie mówiąc już o tym, że często o finansowe wsparcie za środków zewnętrznych na realizację projektów w pierwszej kolejności mogą ubiegać się te gminy, w których te projekty wynikają właśnie z obowiązującej strategii. Dobra Strategia uwzględnia zarówno potencjał gminy (na przykład jej lokalizację, dobrze rozwijające się gałęzie gospodarki czy też wyjątkowe walory przyrodnicze) ale też mogące pojawić się zagrożenia i uciążliwości. Dlatego zanim gmina przystąpi do aktualizacji celów rozwoju (czy też formułowania zupełnie nowych) dokładnie analizuje aktualny stan i możliwości realizacji działań. To ważne, aby przygotować gminę na zmiany, które w ostatnim czasie zachodzą dość dynamicznie. 

Jak będą przebiegać prace?

Prace już trwają, za nami pierwsze spotkania w gronie osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji w gminie. Aktualnie trwa ewaluacja poprzedniego dokumentu strategicznego – analiza tego co już zostało zrobione, co się udało a nad czym prace należy kontynuować. W planowaniu strategicznym bardzo istotne jest bowiem zapewnienie ciągłości procesów. Trwają też prace nad diagnozą sytuacji gminy, co pozwoli na uzyskanie jej aktualnego stanu. Te analizy dotyczą wielu aspektów: od społecznych, przez gospodarcze po środowiskowe czy przestrzenne. W kolejnych etapach wypracowane zostaną cele rozwoju i propozycje działań do zrealizowania. Co ważne – Strategia zawierać też będzie opis metod monitorowania jej realizacji a także wskazanie dodatkowych źródeł finansowania poszczególnych projektów. Prace nad przeprowadzeniem procesu tworzenia dokumentu zlecone zostały firmie doradczej PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.). Jej zadaniem będzie zarówno koordynacja całego procesu, włączenie wszystkich środowisk, które powinny wziąć udział w pracach a finalnie przygotowanie dokumentu – do przyjęcia uchwałą Rady Gminy Nieporęt, co planowane jest do końca bieżącego roku.

Ramy prawne prac nad Strategią Rozwoju Gminy

Od 2020 roku Strategia Rozwoju Gminy nieco zmieniła charakter i zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, wypracowane ustalenia Strategii będą mieć większy niż w poprzednich latach wpływ na inne dokumenty w gminie. Dlatego w prace zaangażowani są przedstawiciele niemalże wszystkich wydziałów urzędu (a również jednostek podległych). Nowe przepisy przyniosły też wymogi w zakresie konsultowania projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jak również wymogi w zakresie opiniowania przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa. Te konsultacje zostaną przeprowadzone jak tylko projekt Strategii będzie opracowany.

Jak można się włączyć w prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Nieporęt

Chociaż przepisy mówią o konieczności udostępnienia projektu Strategii w celu złożenia przez mieszkańców uwag, nam zależy na tym, aby wysłuchać opinii mieszkańców już na etapie diagnozowania potrzeb (chcemy się dowiedzieć co w gminie funkcjonuje dobrze, a co warto poprawić). Chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnego wypracowania wizji rozwoju. Będziemy wdzięczni za każdy Państwa głos!