Jak powstaje Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030?

Gmina Nieporęt rozpoczęła prace związane z przygotowaniem nowego dokumentu strategicznego. Z poniższego artykułu dowiecie się Państwo, czym jest Strategia Rozwoju i jak będzie powstawać.

Strategia Rozwoju to ważny dokument wskazujący na najbardziej pożądane kierunki rozwoju gminy, istotny również z punktu widzenia uzyskiwania przez gminę wsparcia na realizację projektów, w tym inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, iż niedługo skończy się czas obowiązywania poprzedniej Strategii, Gmina Nieporęt rozpoczęła prace nad nową. Dokument Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030 ma zostać opracowany do końca roku, a do procesu jego tworzenia będą zaproszeni wszyscy mieszkańcy.

Po co nam Strategia?

Strategia Rozwoju Gminy to dokument, który pozwala na zaplanowanie rozwoju gminy zgodnego z jej potrzebami. Traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, w niej zawarte są wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych oraz planistycznych planowania przestrzennego. Proces sporządzania strategii stwarza również możliwość wypowiedzi mieszkańców na temat ich opinii na temat rozwoju gminy. O ile nie jest to dokument dla gminy obligatoryjny, o tyle wiele gmin chce go mieć, aby rozwój przebiegał zgodnie z planem. Podobnie jest u nas. To, że gmina działa w oparciu o dokument strategiczny pozwala na usprawnienie wielu procesów, nie mówiąc już o tym, że często o finansowe wsparcie za środków zewnętrznych na realizację projektów w pierwszej kolejności mogą ubiegać się te gminy, w których te projekty wynikają właśnie z obowiązującej strategii. Dobra Strategia uwzględnia zarówno potencjał gminy (na przykład jej lokalizację, dobrze rozwijające się gałęzie gospodarki czy też wyjątkowe walory przyrodnicze) ale też mogące pojawić się zagrożenia i uciążliwości. Dlatego zanim gmina przystąpi do aktualizacji celów rozwoju (czy też formułowania zupełnie nowych) dokładnie analizuje aktualny stan i możliwości realizacji działań. To ważne, aby przygotować gminę na zmiany, które w ostatnim czasie zachodzą dość dynamicznie. 

Jak będą przebiegać prace?

Prace już trwają, za nami pierwsze spotkania w gronie osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji w gminie. Aktualnie trwa ewaluacja poprzedniego dokumentu strategicznego – analiza tego co już zostało zrobione, co się udało a nad czym prace należy kontynuować. W planowaniu strategicznym bardzo istotne jest bowiem zapewnienie ciągłości procesów. Trwają też prace nad diagnozą sytuacji gminy, co pozwoli na uzyskanie jej aktualnego stanu. Te analizy dotyczą wielu aspektów: od społecznych, przez gospodarcze po środowiskowe czy przestrzenne. W kolejnych etapach wypracowane zostaną cele rozwoju i propozycje działań do zrealizowania.

Podstawy do sporządzania strategii rozwoju gminy określają w szczególności:

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

• ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przepisy wskazują czynności, jakie należy wykonać w trakcie procesu sporządzania strategii. Na poniższym schemacie przedstawiono kolejne etapy powstawania Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030.