XLIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz w związku z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt za rok 2016 wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2016 i zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:
 • prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2016 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2016 oraz przedstawienie informacji o stanie mienia.
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016;
 • zapoznanie Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2016 oraz wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za rok 2016;
 • dyskusja nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 i informacją o stanie mienia wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2016 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2016;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.