III Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 r. (poniedziałek) godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LVIII, I-II sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacja Wójta – praca bieżąca.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Nieporęt, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia stałego ogólnego pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Nieporęt przed organami nadzoru w sprawach uchwał Rady Gminy oraz w sprawach skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Rady Gminy.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia stałego ogólnego pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Nieporęt przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na uchwały Rady Gminy Nieporęt.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieporęt.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Parkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 319/2 i 320/1.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 rok.

21. Zapytania i wolne wnioski

22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski