IV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2011 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nieporęt do Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019, w tym odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Nieporęt, w tym:
a) odczytania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Komisji stałych,
c) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
e) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
g) przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 87, położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt, prawem służebności przesyłu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości gminnej, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, stanowiących działkę o nr ewid. 170/163.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Hubala” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 578/10.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt.”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski