Konkurs na Najładniejszy Ogród Przydomowy 2020 – zgłoszenia do 17 lipca

 „ Najładniejszy ogród przydomowy 2020”

INFORMACJA

Wójt Gminy Nieporęt  informuję, że zmianie uległa treść  § 3. ust.7 Regulaminu gminnego konkursu „Najładniejszy ogród przydomowy 2020”, który otrzymał następujące brzmienie:

„7. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 17 lipca 2020 r.”


Wójt Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w konkursie na „ Najładniejszy ogród przydomowy 2020”.

1.Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Nieporęt, przy czym ocenie podlegają zadania podstawowe i zadania dodatkowe (określone w regulaminie w §2).

2.Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste zgłoszenie posiadacza posesji do Konkursu
na formularzu zgłoszeniowym
, który można oddać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Nieporęt, w terminie ogłoszonym przez organizatora Konkursu.

3. Do Konkursu może zgłosić się posiadacz posesji, który w ostatnich dwóch latach  nie został laureatem konkursu w opisywanej tematyce, organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt.

4. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 19 czerwca 2020 r.

REGULAMIN


Regulamin gminnego konkursu

 „ Najładniejszy ogród przydomowy 2020”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

pt.” Najładniejszy ogród przydomowy 2020 r. „

 • Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Nieporęt.
 • Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt.
 • Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Gminy Nieporęt przy Placu Wolności 1, 05-126 Nieporęt.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w konkursie.

§ 2. Cel konkursu

Celem konkursu organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt przez Komisję Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt jest ukształtowanie wśród mieszkańców nawyków stałego utrzymania czystości i porządku
na posesjach poprzez podnoszenie estetyki realizowane w zakresie m.in.:

– kształtowania i urządzenia ogrodu przydomowego – zadanie podstawowe,

– zadania uzupełniające obejmujące wiedzę praktyczną posiadacza posesji o zakładaniu ogrodu, nazewnictwie gatunków roślin oraz zaangażowanie w tworzenie ogrodu, jego utrzymanie
i  innowacje własne.

– realizowania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie domowym poprzez m.in. segregację odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych, racjonalne gospodarowanie wodą oraz wprowadzanie odnawialnych źródeł energii i inne – zadania dodatkowe.

         § 3. Warunki uczestnictwa

1.Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Nieporęt, przy czym ocenie podlegają zadania podstawowe i zadania dodatkowe.

2.Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste zgłoszenie posiadacza posesji do Konkursu
na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.nieporet.pl w zakładce Konkursy, który można oddać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Nieporęt, w terminie ogłoszonym przez organizatora Konkursu.

3. Do Konkursu może zgłosić się posiadacz posesji, który w ostatnich dwóch latach  nie zostały laureatami konkursu w opisywanej tematyce, organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt.

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych,
w tym wizerunku, do celów związanych z organizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu.

5. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

7. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 19 czerwca 2020 r.

§ 4. Ocena zgłoszeń konkursowych

1.Ocenie konkursowej podlegać będzie wygląd urządzonego ogrodu przydomowego na posesji
w tym:

a) zadania podstawowe:

– walory estetyczne i kompozycja doboru roślin,

– obiekty małej architektury,

– kompozycja układu ogrodu – użytkowe obiekty budowlane na posesji,

b) zadania uzupełniające:

– wiedza praktyczna posiadacza posesji o zakładaniu ogrodu i nazewnictwie gatunków roślin,

– własne zaangażowanie w tworzenie ogrodu i jego utrzymanie (dokumentacja fotograficzna itp.), własne innowacje i  rozwiązania sztuki ogrodowej, 

c) zadania dodatkowe:

– stan utrzymania czystości i porządku na posesji,

– wyposażenie w pojemniki do odbioru odpadów stałych i segregowanych, kompostowanie odpadów organicznych,

– racjonalne gospodarowanie wodą i odnawialne źródła energii,

2.Oceny zgłoszonych do Konkursu posesji dokona Komisja Konkursowa, złożona
z przewodniczącego i członków Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt, przy pomocy pracownika Urzędu Gminy Nieporęt.

3. Komisja Konkursowa uzgadnia z posiadaczami termin i warunki udostępnienia posesji do lustracji przez Komisje Konkursową. Lustracja odbędzie się z zachowaniem wymaganych środków ostrożności wynikających ze stanu epidemii.

4.Posiadacz posesji w ramach udziału w Konkursie umożliwia Komisji Konkursowej  
w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 30 sierpnia 2020 roku, dostęp
na teren posesji w celu przeprowadzenia lustracji i oceny zgłoszonego ogrodu przydomowego.

4. Lustracje mogą być powtarzane.

5. Komisja Konkursowa do dnia 30 sierpnia 2020 roku dokona oceny zgłoszonych posesji
i wyłoni 3 laureatów konkursu. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

§ 5. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

1.Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu lub narzędzi do prac ogrodniczych. Dopuszcza się również nagrody związane z urządzaniem funkcji wypoczynkowej ogrodu i jego wyposażenia.

2. O miejscu i czasie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, nie później niż do 30 września 2020 roku.

3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim lub wypłata w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt z siedzibą przy Placu Wolności 1,
05-126 Nieporęt.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych, w następujący sposób:

– pod adresem poczty elektronicznej iod@nieporet.pl

– pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody oraz zawartej umowy z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w celach związanych z organizacją konkursu oraz promocji Gminy Nieporęt.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu prawa określone w RODO w zakresie właściwym dla konkretnego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
są dobrowolne, jednak brak zgody i niepodanie danych uniemożliwi udział
w konkursie.

7.Pełna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieporęt,  Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych”, pod adresem https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danychosobowych/

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub/ i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu
  w przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o nieprawidłowości w przebiegu Konkursu wynikającego z nieprzestrzegania przez Uczestnika Konkursu zasad Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.