L Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443), zwołuję L Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a,  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018 – 2026 oraz Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Nieporęt, w tym:
 • przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018 – 2026,
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • odczytanie opinii Komisji stałych,
 • odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
 • odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
 • przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018 – 2026,
 • przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Nieporęt.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał