LI Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) LI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał