LII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Izabelin gmina Nieporęt, oznaczonych w ewid. gruntów jako działki o nr nr 11/6, 11/7, 14/7 stanowiących własność Gminy Nieporęt, oraz działki nr 12 będącej w posiadaniu Gminy Nieporęt.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 55/56, 56/41, 55/8 i 55/6 położonych we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gminnej położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, stanowiącej część działki ewid. nr 242 o pow. 20 m2 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Borowikowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 76.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nieporęt.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał