LIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) LIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018-2026.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 Gminy Nieporęt.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt sp.  z o.o.                                  z siedzibą w Nieporęcie.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2019 r.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym czterech samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Myśliwskiej 6 we wsi Zegrze Południowe, gmina Nieporęt, na rzecz ich najemców.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2018 roku.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał