LIV Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2013 rok.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2013 rok.

11. Prezentacja sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2013 rok.

12. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

14. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2013 rok.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Mokra” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. 100/2.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Okrężna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 327.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 526 położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2014 roku.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Nieporęt za 2013 rok.*

23. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie za 2013 rok wraz z omówieniem oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy Nieporęt.

24. Prezentacja sprawozdania z działalności Straży Gminnej za 2013 rok.

25. Prezentacja sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt za 2013 rok.

26. Zapytania i wolne wnioski.

27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski