LVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2013 rok oraz zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:
a) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacja o stanie mienia,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,
c) dyskusja nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacją o stanie mienia,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2013 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, w tym:
a) zapoznanie Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za 2013 rok oraz wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2013 rok,
c) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski