LVII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu. (dot. ul. Brukowej).

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu. (dot. ul. Izabelińskiej).

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 13 lat nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej część działki ewid. nr 128/9 o pow. ok. 8 m2 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie na czas określony do dnia 31.12.2035 r. nieruchomości położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 225/2 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie na czas określony do dnia 31.12.2035 r. służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewid. gruntów jako działki ewid. nr 455, nr 460, nr 449/7, nr 398/13 i nr 225 położonych we wsi Józefów, nr 84 i nr 295 położonych we wsi Stanisławów Pierwszy oraz działki ewid. nr 85 położonej we wsi Izabelin.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał