LVII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 r. (poniedziałek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LIV- LVII sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białobrzegi.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski