LX Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 września 2014 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LVII-LIX sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2014 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminnej Nieporęt za I-sze półrocze 2014 roku.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/14/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2014 roku.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Słonecznego Poranka” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę o nr 93/2.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, na okres 2 lat, nieruchomości będącej w posiadaniu samoistnym Gminy Nieporęt, stanowiącej część działki o nr ewid. 933/1, położonej w wsi i gminie Nieporęt.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Zegrze Południowe, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewid. 42/15, o powierzchni 0,0725 ha, oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Granicznej 5 we wsi Zegrze Południowe, gmina Nieporęt.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Granicznej 5 we wsi Zegrze Południowe, gmina Nieporęt na rzecz jego najemcy.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 92/7 i 321 położonych we wsi Rynia gmina Nieporęt.

20. Zapytania i wolne wnioski.

21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał