LXII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. (piątek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2013/2014.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2015.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Słonecznego Poranka” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 93/2.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazwy „Okrężna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 327.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część A” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt.”.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część A.

12. Podsumowanie pracy Rady Gminy Nieporęt VI kadencji 2010-2014 przez Przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt.

13. Sprawozdania poszczególnych komisji Rady Gminy Nieporęt VI kadencji 2010-2014.

14. Podsumowanie VI kadencji 2010-2014 przez Wójta Gminy Nieporęt.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał