Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z §  55 ust. 2 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 59, poz. 1506 ze zm.) zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 r. (piątek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/6/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 stycznia 2016 r. uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Nieporęt”.
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Woźniakowski