V Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 marca 2011 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzaleznone od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011 – 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007 – 2009”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjecie „Sprawozdania z realiacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005 – 2011”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieproet na lata 2010 -2017.”
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiksa dla Gminy Nieporęt na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2017.”
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt w drodze komunalizacji prawa własności mienia Skarbu Państwa – dwóch odcinków sieci wodociągowej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sasankowej i ul. Chabrowej w Nieporęcie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd (dot. SP w Nieporęcie).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd (dot. SP w Izabelinie).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd (dot. SP w Józefowie).
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Projekty uchwał dostępne na: //www.bip.nieporet.pl// w zakładce „Projekty uchwał”