V Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 26 lutego (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z II, III i IV sesji Rady Gminy Nieporęt VII kadencji. *

4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Ślubowanie nowowybranych sołtysów.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2015 rok.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2015 rok.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2015 – 2024.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Nieporęt.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

12. Rozpatrzenie i podjęcie w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały uchylającej uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Białobrzegi, gmina Nieporęt.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Wólka Radzymińska, gmina Nieporęt.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Józefów, gmina Nieporęt.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Stanisławów Drugi, gmina Nieporęt.

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Aleksandrów, gmina Nieporęt.

22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt.

23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Michałów-Grabina, gmina Nieporęt.

24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt.

25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3 +”.

28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gminnej, na której zlokalizowana jest konstrukcja wieży stalowej, stanowiącej część działki o nr ewid. 970/48 w Nieporęcie, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, po umowie dzierżawy nieruchomości, zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – część działki nr 970/20 w Nieporęcie.

30. Zapytania i wolne wnioski.

31. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
/-/ Marian Oszczyk

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał