VIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z V – VI sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewid. gruntów jako działki o nr nr ewid. 1/26, 1/28 i 1/30 położone przy ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2011 roku.

14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2010.

15. Prezentacja Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2010 rok.

16. Prezentacja Sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

17. Prezentacja Sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2010 rok.

18. Prezentacja Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2010 rok.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczacy Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.