Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Dzień wyborów do Mazowieckch Izb Rolniczych został wyznaczony na 3 kwietnia 2011 roku.

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W każdym powiecie zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziale Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej, ul. Żółkiewskiego 17, Warszawa Wesoła lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data wpływu) na adres Oddziału Biura MIR, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa Wesoła lub złożyć do dnia 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.