X Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Zapraszam na X Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VII-VIII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr nr 610/1 i 613/1 w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, w tym rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag (na podstawie przedłożonego projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt wniesionych na podst. art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwag zgłoszonych na podst. art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt).
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski