XI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2010 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2010 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencje 2012-2015.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych, obejmujących pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym w Białobrzegach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Szlachecka” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/5 i 165/6.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Polnych Kwiatów” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 537/5.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 144/2 i 145/7.
16. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2010 rok oraz zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt , w tym:
1) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacja o stanie mienia,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok ,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2010 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, w tym:
1) zapoznanie Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za 2010 rok oraz wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2010 rok,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.