XII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2011 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nieporęcie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 23/9 o pow. 2140 m², wraz z udziałem ¼ części we własności nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 23/7.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr 161/5 i 160/5.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 313/7, 312/ 23, 1050/6, 1068/29, 1068/24, 1069/40, 1069/42, 1069/47, 1067/9 i 1067/19 w Nieporęcie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy przez P. Marka Domańskiego, P.P. Renatę i Wiesława Łuniewskich oraz P. Arkadiusza Łuniewskiego do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
13. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie interpretacji przepisów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego uchwalonego Uchwała Nr XXII/141/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Wieliszew mienia Gminy Nieporęt w związku ze zmianą granic gmin, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 136, poz. 961) w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nieporęt a Gminą Wieliszew, zawartego w trybie określonym w art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.