XLIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2013 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Nieporęt” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 111/20 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 157.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

12. Rozpatrzenie i podjęcie Stanowiska w sprawie kierunków funkcjonowania portów na terenie Gminy Nieporęt

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał