XLIV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLI-XLII sesji Rady Gminy Nieporęt.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa; działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i części Józefowa, na terenie Gminy Nieporęt”.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XL/39/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki ewid. nr 29, położonej w Białobrzegach, gmina Nieporęt”.

12. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie uczczenia pamięci czterech polskich lotników z bombowca PZL.37 ŁOŚ z 16 eskadry, poległych na terenie Gminy Nieporęt.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.