XLVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) XLVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji,  która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9az proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2016/2017.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2018.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Agawa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 515/4 i 515/10.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt”.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał