XVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2011 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w drodze przetargu część nieruchomości gruntowej o pow. 0,25 ha, położonej w Izabelinie, przy ulicy Szkolnej 1, stanowiącej działkę nr 32.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej ewid. o nr 24/107.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewd. o nr 24/107.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 93/2.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Gminy Nieporęt Nr X/46/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt.”.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.