XX Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

BG. 0002.1.2016 Nieporęt, dnia 21 stycznia 2016 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XV – XIX sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nieporęt na 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 Gminy Nieporęt.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gm. Nieporęt”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nieporęt do 2020 roku”.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał