XXI Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                             (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) XXI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Nieporęt.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt za 2015 rok.
 5. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2015 rok.
 6. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas określony tj. na okres 50 lat, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonych w ewid. gruntów jako działki o nr 130 i nr 227, będących w posiadaniu Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, uchwalonego w dniu 9 czerwca 2011 r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr X/46/2011.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nieporęt do 2020 roku”.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.