XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt

 Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z §  55 ust. 2 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 59, poz. 1506 ze zm.) zwołuję  XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a,  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nieporęt.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski