XXIX Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. (wtorek) godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego w gminie Nieporęt”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów w gminie Nieporęt”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin w gminie Nieporęt”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnych, położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki nr 1084, część działki nr 970/48, część działki nr 970/2 oraz działek o nr nr: 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6 oraz działki o nr ewid. 268, 269/4, 270/2 i 304 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.