XXV Sesja Rady Gminy Nieporę

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. (czwartek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym informacja o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Wólka Radzymińska, Gmina Nieporęt w sprawie zmiany granic gminy Nieporęt polegającej na włączeniu części miejscowości Łąki, Gmina Radzymin do Gminy Nieporęt – sołectwa Wólka Radzymińska.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie granic gminy Nieporęt polegającej na włączeniu części miejscowości Łąki, Gmina Radzymin do Gminy Nieporęt – sołectwa Wólka Radzymińska.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nieporęt.
9. Wyrażenia zgody na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki numer ewidencyjny 128/10 położonej w Nieporęcie .
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt.”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt.”.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Nowa Różana w Nieporęcie, gmina Nieporęt.”.
14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
15. Prezentacja sprawozdania Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt w 2011 roku. *
16. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku. *
17. Prezentacja Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie za 2011 rok, w tym ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Nieporęt.
18. Prezentacja Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok. *
19. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2011 rok.
20. Prezentacja sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie w 2011 roku.*
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.