XXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,                            poz. 446) oraz w związku z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt za rok 2015 wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2015 oraz zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:
 • prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2015 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2015 oraz przedstawienie informacji o stanie mienia;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015;
 • rozpatrzenie sprawozdań/dyskusja nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2015 oraz informacją o stanie mienia;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2015.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, w tym:
 • zapoznanie Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2015 oraz wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za rok 2015;
 • dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 Gminy Nieporęt.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z siedzibą w Nieporęcie.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski

————————————————

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.