XXXI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 października 2012 r. (poniedziałek) godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXVIII-XXX sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
  6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
  7. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2011/2012.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie.
  11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt”.
  13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
  14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiących działki o nr nr 93/2 i 93/13.
  15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt udziału 9/10 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 154/6, udziału 234/300 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 159/8, udziału 5/16 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 160/4, działek ewid. nr 157/8, 158/10 i nr 154/35 położonych we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.
  16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt udziału 1/10 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 154/6, udziału 66/300 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 159/8 i udziału 5/80 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 160/4, położonych we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.
  17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.*
  18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.*
  19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  20. Zapytania i wolne wnioski.
  21. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy:
  Eugeniusz Woźniakowski

  Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał