XXXII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXXII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2015/2016.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2017.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 185/9 położonej w obrębie geodezyjnym Izabelin stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/48/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Beniaminów, gmina Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał