Tag Archive for: 500+

Program Rodzina 500+ w gminie Nieporęt

Informujemy,że okres świadczeniowy 2020/2021 OD LIPCA 2020 r.  (w wersji elektronicznej) DOTYCZY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO oraz DOBRY START 300+ ( w wersji papierowej OD SIERPNIA 2020 r.)

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021 r OBOWIĄZUJE DO 31 MAJA 2021 r, dlatego też WNIOSKÓW NA KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA NIE SKŁADAMY  W 2020 r !!!

ZASADA TA NIE DOTYCZY NOWO SKŁADANYCH WNIOSKÓW  ( nowo narodzone dzieci, zmiana miejsca zamieszkania ) !!!


od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze w Programie „Rodzina 500+” przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 500+. Od 1 lipca wnioski można składać online – przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS – a od 1 sierpnia drogą tradycyjną – w urzędzie lub listownie pocztą.

Więcej informacji:
https://gops-nieporet.pl/swiadczenia-wychowawcze
https://www.zus.pl/program-rodzina-500

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”

 Wniosek  można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek można złożyć na portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Numer kontaktowy, pod którym można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+” w woj. mazowieckim.

Mazowieckie 22 695 71 22

Logotyp_500plus_2017


1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres oświadczeniowy 2017/2018. Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie rodzina 500+ należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie przy ul. Podleśnej 4a oraz przez internet za pomocą

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie, ul. Podleśna 4a

Wniosek do pobrania

http://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2017/08/sw-1_nowy_okres.pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Na stronie www.gops-nieporet.pl w aktualnościach w Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin z MPiPS (w tym 500+) znajdują się wszystkie nowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń.  Zapoznać się też można z aktami prawnymi, regulującymi program Rodzina 500+: