OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XLVIII/104/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem obejmują obszar sołectwa Wola Aleksandra, oznaczony na rysunku planu w skali 1:1000.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do wglądu publicznego w dniach od 02.02.2022 r. do 04.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, w godzinach od 900 do 1500, w dniach pracy Urzędu Gminy, poprzez:

– bezpośredni kontakt i obsługę zainteresowanych osób przez pracowników Działu Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: urząd@nieporet.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20,

– zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.nieporet.pl w zakładce: „Plany wyłożone do publicznego wglądu” (Prawo miejscowe/Plany zagospodarowania przestrzennego/Plany wyłożone do publicznego wglądu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.02.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt o godz. 1600. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zainteresowani udziałem w dyskusji publicznej proszeni są o zgłaszanie się mailowo pod adresem: urząd@nieporet.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20, najpóźniej do dnia 10.02.2022 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nieporęt, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@nieporet.pl lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.nieporet.pl. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt”wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach i miejscu, jak wyżej. Do projektu wyłożonego do publicznego wglądu można składać uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieporęt.