Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

W dniach 25 listopada 2019 r. – 02 grudnia 2019 r. do Rady Gminy Nieporęt wpłynęło  8  jednobrzmiących petycji indywidualnych w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Nieporęt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany Studium. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, uchwałą Nr XVIII/107/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrzenie.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje,  który został określony uchwałą Nr  XVIII/107/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia
19 grudnia 2019 r., do dnia 31 stycznia 2020 r.

Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik

  • odwzorowanie petycji (pdf)
  • uchwała Rady Gminy Nieporęt (pdf)