W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców dofinansowaniem „utylizacji wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Nieporęt informuję o możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy zewnętrznych na ten cel.

Szanowni mieszkańcy!

W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców dofinansowaniem „utylizacji wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Nieporęt informuje o możliwości pozyskania dodatkowych środków
z funduszy zewnętrznych na ten cel. Wnioski o dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt w terminie do 10 września 2019 r.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane adresowe osoby ubiegającej się o odbiór azbestu,
  • telefon kontaktowy,
  • adres nieruchomości, z której będzie odebrany azbest,
  • informację czy zachodzi konieczność demontażu wyrobów zawierających azbest czy tylko ich odbiór i utylizacja,
  • szacunkową ilość azbestu do zabrania podaną w m2 lub tonach,
  • informację o wyrobach zawierających azbest.

W poniższym linku https://www.nieporet.pl/odpady/usuwania-azbestu/ dostępny jest gotowy wniosek wraz z załącznikami do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że:

  • odbiór wyrobów zawierających azbest możliwy będzie w 2019 r. pod warunkiem,
    że Gmina Nieporęt otrzyma dofinansowanie na ten cel,
  • odbierany będzie wyłącznie azbest odpowiednio przygotowany (w przypadku odbioru już zdjętego azbestu powinien on być zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek).

Przypominamy, że  zamiar wykonania prac demontażowych pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania  wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) należy zgłosić właściwemu organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu  inspektorowi pracy.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  kontakt pod nr tel. 22 767 04 10.