Komunikaty

XXI Sesja Rady Gminy Nieporęt

XXI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, została zwołana na dzień dniu 27 lutego   2020 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt,  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania  z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
 9. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnych położonych w Nieporęcie, stanowiących działki  o nr: 1091, 914/1 i 47, na okres do 3 lat.
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy,  których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr 40/21 położoną w Zegrzu Południowym  gm. Nieporęt.
 1. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac w okresie między sesjami.
 2. Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie sesji.

Po sesji o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami  w sprawie konsultacji, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej, w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – Esesja.

http://nieporet.esesja.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik

Planowane wyłączenia prądu w okresie od 17 lutego do 21 lutego 2020 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

DataGodzinyObszarStacje trafo
2020-02-2108:00-16:00 Michałów-Reginów
ul. Warszawska 16, 18, 20, 22, 24, 26
04-0206 (MICHAŁÓW WARSZAWSKA 6)

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie przeprowadzi kwalifikację wojskową w terminie od 2 marca do 27 marca 2020 r.- termin kwalifikacji dla poborowych z gminy Nieporęt – od 17 – 19 marca 2020 r., 27 marca 2020 r. – kwalifikacja kobiet.

Adres: 05-119 Legionowo ul. Sikorskiego 11 (Starostwo Powiatowe)

Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

UWAGA !!!

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Nieporęt o dokonanie wyborów – dodatkowej – liczby ławników niezbędnych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie w liczbie 1 ławnika.

Poniżej zasady i tryb naboru kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 •  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika  dokonanego  na  karcie  zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata,  że  nie  jest  lub  nie  był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie  ostanie    zdrowia,    wystawione  przez   lekarza podstawowej   opieki   zdrowotnej,   w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia    27 października 2017 r. o podstawowej  opiece  zdrowotnej  (Dz. U. poz. 2217 oraz  z  2018 r.   poz.  1000  i  1544),  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia  zgodne  z wymogami  stosowanymi  przy  składaniu  wniosku o wydanie dowodu osobistego;

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną  organizację  społeczną  lub  zawodową,  zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać do dnia 06 marca 2020 r.

Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy Nieporęt:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt  opłaty  za  badanie  lekarskie  i za  wystawienie  zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po dniu  06 marca 2020 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy:
• złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt do 06 marca 2020 r.

albo

 • przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt   do dnia 06 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nieporęt)