Komunikaty

XXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek), godz. 13.00. Sesja odbędzie się, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568 ze zm.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny 2020/2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawienadania nazwy „30-lecia Samorządu Gminnego” trasie rowerowej położonej w gminie Nieporęt wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej, we wsi Józefów od granicy z gminą Jabłonna do trasy rowerowej „100-lecia Niepodległości” wzdłuż Kanału Żerańskiego.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
/-/
Bogusława Tomasik

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu od poniedziałku 25 maja

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Nieporęt obsługa bezpośrednia odbywa się z uwzględnieniem poniższych zasad.

 1. Obsługa mieszkańców na terenie Urzędu Gminy Nieporęt odbywa wyłącznie na parterze Urzędu w wyznaczonej dla interesantów strefie – wejście główne od ul. Jana Kazimierza.
 2. Do obsługi interesantów w Urzędzie przygotowane zostały dwa stanowiska obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 3. Do kontaktu bezpośredniego z interesantem będą proszeni pracownicy merytorycznych  komórek organizacyjnych.
 4. W Urzędzie  możliwe jest dokonanie płatności bezgotówkowej – kartą z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt. 1-3.
 5. Każda osoba przebywająca na terenie Urzędu, ze względu na wymogi wynikające z aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, zobowiązana jest do zasłaniania ust i nosa. Zapewniony jest  bezdotykowy dozownik z płynem do odkażania rąk.
 6. Do odwołania Urząd otwarty jest w godzinach 8:00 – 16:00;

Jednocześnie apelujemy, aby w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych skorzystać z możliwości ich zrealizowania drogą elektroniczną (e-mailowo: urzad@nieporęt.pl; poprzez platformę EPUAP) lub telefoniczną.

Ogłoszenie o pracy

Urząd Gminy zatrudni pracownika do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu – 22 767 04 47

Wsparcie nauczania zdalnego uczniów i nauczycieli

Wsparcie nauczania zdalnego uczniów i nauczycieli

   W ramach Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA – wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego gmina Nieporęt otrzymała blisko 80 000 zł na  zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość. Otrzymane środki pozwoliły na zakup 31 laptopów. Zostały one przekazane do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt. Dyrektorzy szkół na podstawie umów użyczenia wypożyczyły sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.

   Obecnie gmina Nieporęt przystąpiła do kolejnego Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA+. W ramach tego konkursu otrzymamy 55 000 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy. O sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Zdalnej Szkoły + w pierwszej kolejności mogą ubiegać się uczniowie z rodzin wielodzietnych oraz uczniowie z niepełnosprawnościami. Otrzymana kwota pozwoli na zakup 21 laptopów. O jego rozdysponowaniu zdecydują dyrektorzy szkół po dokonaniu rozeznania potrzeb wśród swoich uczniów.   

    Przy obu projektach obowiązuje zasada: sprzęt kupuje gmina i przekazuje go szkołom; szkoła wypożycza go uczniom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje stacjonarne wrócą do szkół, sprzęt również tam wróci – będą mogli z niego korzystać wszyscy uczniowie.

H. Galas