Komunikaty

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – KOMUNIKAT

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Więcej informacji na :

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/zapraszamy-do-wspoltworzenia-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2022-rok.html

Zarządzenie Nr 217/2021 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Przerwa w dostawie wody

W dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) od godz. 1000–1400nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Józefowie przy ul. Leśnej  wraz z wszystkimi odejściami na ww. odcinku sieci.

Przerwa spowodowana jest włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor    

/-/ Marta Turska

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”

Gmina Nieporęt informuje, że Biuro Projektów HIGHWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20  realizuje umowę na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”

Projekt obejmuje sieć kanalizacyjną w ulicach wraz z przyłączami w pasie drogowym do granicy nieruchomości. Zakres opracowania obejmuje tereny położone pomiędzy ul. Kobiałka, Kanałem Żerańskim, rzeką Czarną.

Każdy z właścicieli nieruchomości (posiadających budynki mieszkalne) lub działki budowlane powinien ustalić trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Gmina Nieporęt w porozumieniu z biurem projektowym umożliwia mieszkańcom spotkanie z projektantami oraz przedstawicielem UG Nieporęt w dniu 16-08-2021 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt (2 piętro). Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w celu uniknięcia gromadzenia się większej liczby osób, zapraszamy w godzinach 12-18. W trakcie wizyty należy ustalić pisemnie trasę przyłącza do nieruchomości (nie dotyczy osób, które dokonały tych ustaleń z biurem projektów).

Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej jest finansowane przez Gminę Nieporęt.
W drogach nie będących własności Gminy Nieporęt zostanie wykonana dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej jedynie w przypadku ustanowienia przez właścicieli służebności przesyłu.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr telefonu:  58 710 05 93 (biuro projektów) oraz w UG Nieporęt tel. 22 757 04 35.

Obwieszczenie o wystąpieniu Wójta Gminy Nieporęt do Inwestora o uzupełnienie treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzupełnienie dokumentacji

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735), w związku z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247 ze zm.),  zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości ,  że w związku z wnioskiem Tomasza Tarnowskiego MP – Mosty Spółka z o. o. Sp. K. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,  działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 15/2019  z dnia 28.08.2019 r. Inwestora – Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634”, zaliczającego się zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Nieporęt zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie treści Raportu ooś  w zakresie: ochrony przed hałasem, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4221.92.2020.AGO.5 do uzupełnienia dokumentacji w ww. zakresie.  Liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, dlatego stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta Gminy Nieporęt

Dariusz Wróbel

Główny specjalista ds. rolnictwa