Radni udzielili wójtowi absolutorium

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie Skarbnika Gminy Katarzyny Skuza z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Zebrani zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które wystawiły pozytywną ocenę realizacji budżetu. Po dyskusji 14 radnych (jeden radny był nieobecny) 13 głosami za i 1 przeciw udzielili wójtowi absolutorium.

Prezentacje działów Urzędu Gminy Nieporęt z wykonania budżetu za 2010 rok