STRATEGIA ROZWOJU GMINY 2022-2030

Gmina Nieporęt rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju

W tym roku przed nami ważne wyzwanie: wypracowanie nowej…

Jak powstaje Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030?

Gmina Nieporęt rozpoczęła prace związane z przygotowaniem…

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu pn.” Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030″

Ogloszenie_o_wylożeniu_projektu_strategii_i_prognozy_NieporetPobierz OgłoszenieWójtaGminyNieporetPobierz Formularz_konsultacjiPobierz OPINIOWANIE_Marszalek_29_03_2023Pobierz OPINIOWANIE_opinia_sanitarna_08_03_2023Pobierz OPINIOWANIE_rdos_05_04_2023-Pobierz PROGNOZA_1_tekst-Strategia-gm.-NieporetPobierz PROGNOZA_ZALACZNIK-NR-1_macierz_NieporetPobierz PROGNOZA_ZALACZNIK-NR-2_OSWIADCZENIE-AUTORA-PROGNOZYPobierz Strategia-Rozwoju-Gminy-Nieporet-na-lata-2022-2030-wraz-ze-wskazaniem-celow-i-zalozenPobierz ZAPROSZENIE…

Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030”

Podstawa prawna i przedmiot konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1051) oraz treści UCHWAŁY NR LVIII/46/2022 RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przedmiotem konsultacji był Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030.

Cel konsultacji

Celem konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom oraz ustawowo wskazanym instytucjom zapoznania się z treścią Projektu dokumentu i umożliwienie przekazania wniosków, opinii i uwag do treści dokumentu.

Opis przebiegu i form konsultacji

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030” przeprowadzone były z wykorzystaniem form komunikacji umożliwiających zapoznanie się z dokumentem następujących grup interesariuszy:

 • mieszkańców Gminy Nieporęt (konsultacje pisemne – online, konsultacje stacjonarne – w czasie trwania konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt)
 • lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie Gminy Nieporęt organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości (konsultacje pisemne – online),
 • sąsiednich gmin i ich związków (konsultacje pisemne),
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie (konsultacje pisemne).

Informacja o prowadzonych konsultacjach

Informacja o prowadzonych konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Gminy www.nieporet.pl oraz na profilu Facebook Gminy Nieporęt. Informacja o prowadzonych konsultacjach została także zamieszczona w prasie za pośrednictwem „Wieści Nieporęckich” na pierwszej stronie wydania „Wieści Nieporęckie” 9 (248) z dnia 30.09.2022. Ponadto do sąsiednich Gmin i Partnerów wystosowano pisemne zaproszenia do udziału w procesie konsultacji.

Ponadto w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt w okresie trwania konsultacji w godzinach 8-16 możliwe były spotkania konsultacyjne realizowane przez pracowników Urzędu, podczas których mieszkańcy mieli możliwość konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030”.

Ponadto w dniu 20.06.2022 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami mające na celu wspólne ustalenie założeń i kierunków „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030” mające na celu zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia dokumenty na jak najwcześniejszym etapie. Spotkanie to pozwoliło na przygotowanie projektu dokumentu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Sposób składania uwag do Projektu Strategii

Uwagi do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 można było zgłaszać w formach:

 • pisemnej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego pod adresem: https://www.nieporet.pl/strategia-rozwoju-gminy/strategia-rozwoju-gminy-3/52981/; przez przekazanie go z użyciem wybranej formy:
  • papierowo w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt przy ul. Plac Wolności 1,
  • za pośrednictwem poczty na adres urzędu;
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres urzad@nieporet.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt w czasie trwania procesu konsultacji.

Okres zbierania uwag do Projektu strategii wynosił 40 dni (od 21 września do 31 października 2022 r.).

Opinie, propozycje i uwagi przekazane w wyniku konsultacji

Opinie, propozycje i uwagi przekazane w wyniku konsultacji w większości były czytelne, nie budziły wątpliwości. Wszystkie zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem ich realności, możliwości realizacyjnych, dobra publicznego, zdiagnozowanych problemów, potrzeb i oczekiwań społecznych.

Łącznie sformułowano: 4 uwagi instytucji (1 pismo), 33 uwagi – sąsiednie jst i ich związki (4 pisma), 21 uwag – osoby fizyczne (8 pism)

Wykaz uwag i opinii (wraz z kopiami pism i formularzy) oraz sposób ich rozpatrzenia dostępny jest w siedzibie urzędu, pokój nr 59 oraz pod linkiem dostępnym poniżej.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOKUMENTU STRATEGII

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 wraz ze wskazaniem celów i założeń 22.05.2023

Podsumowanie_Uzasadnienie_SOOS Nieporęt